Notulen jaarvergadering 2014

Zondag 15 maart 2015

Hier leest u de notulen van de Jaarvergadering van de Ondernemersvereniging Wervershoof op 14 mei 2014. Zijn er vragen of opmerkingen over deze notulen? Neem dan contact met ons op.

Ondernemersvereniging Wervershoof
Notulen jaarvergadering 14 mei 2014

1. Woord van welkom en presentatie

Om 11.15 uur opent voorzitter Frits Meester de vergadering.
Een ieder wordt van harte welkom geheten.
De agenda wordt doorgenomen.
Daarna vertelt Frits over de trends in ondernemen en over de OVW, aan de hand van een PowerPoint-presentatie. Er zijn tekenen van herstel, maar het pakt niet door in het binnenland. De werkloosheid blijft een probleem en de huizenmarkt wordt iets beter. Ook heeft de bouw het nog steeds moeilijk, al hebben architecten wel meer werk.
De detailhandel heeft het iets beter, maar heeft steeds meer last van internetaankopen. De detailhandel zal hierop in moeten spelen.

De OVW is een eigen club met een gemoedelijke sfeer. We hebben nu 209 leden.
De statuten zijn weer up-to-date en dat is vooral belangrijk vanwege de uitwisseling van informatie (w.o. de notulen) via de site of per mail.
De nieuwjaarsborrel is goed bezocht en was een groot succes. Volgend jaar zal het in Medemblik zelf zijn en zijn we gast van de Medemblikker Bedrijven Groep.
Ook levert de OVW een bijdrage aan de OFM (Ondernemers Federatie Medemblik) en de WBG (Westfriese Bedrijven Groep).
Verder is de Website van de OVW aangepakt en ontzettend mooi geworden. Actueel en aantrekkelijk om te zien. Gemaakt door bestuurslid Chica Bijwaard en haar bedrijf De 4e dimensie, in overleg met het bestuur.
De OVW on tour ging dit jaar naar C2C Solutions. Ontzettend interessant, goed bezocht en leuke reacties op dit bezoek.
De organisatie van de Promo 2015 is van start gegaan. Hij zal plaatsvinden op 8 februari 2015. Ook Pedro Weel, Jaap Grooteman en Peter Lakeman zullen ook hun bijdrage hieraan leveren.
Het OVW café wordt wisselend bezocht. Dit hangt vooral af van de sprekers. Bijvoorbeeld als het ondernemers uit Wervershoof zelf zijn, (zoals bleek bij Ko Boos bestratingen) is de opkomst boven verwachting.
De uitdagingen voor de OVW zijn:
– goed bezochte OVW-café’s;
– Wervershoof laten zien in West-Friesland zodat de ondernemers daarvan kunnen profiteren onder andere door meer toerisme in deze streek;
– Parkmanagement realiseren met collectieve voordelen voor de ondernemers van de bedrijven terreinen;
– het Ondernemersfonds, waarbij zakelijke onroerend goed belasting wordt besteed aan ondernemers;
– een succesvolle Promo. Dit moet lukken met de ervaring en het draaiboek dat we hebben.

De presentielijst gaat rond door de zaal en wordt getekend door alle aanwezigen.

2. Notulen jaarvergadering 2013

Iedereen heeft de notulen van de jaarvergadering van vorig jaar, op de site kunnen lezen. Niemand heeft er op- of aanmerkingen over, dus worden de notulen goedgekeurd.
Deze worden vervolgens door de voorzitter, penningmeester en secretaris voor akkoord ondertekend.

3. Financiën en kascontrole

Jan Rinkel (penningmeester) geeft een toelichting bij het financieel verslag van de OVW.
In 2013 is er minder contributie ontvangen door opzeggende leden.
Ook waren er minder inkomsten bij de jaarvergadering door minder deelnemers.
Uiteindelijk eindigt het op € 10,- in de plus terwijl Jan een verlies had begroot. Dit is dus een meevaller.

Pedro Weel:
Staat de Promo niet in de begroting/jaarverslag?
– Nee, hier is al een voorziening voor getroffen.

René Verdonk:
Over de jaarvergadering: de kosten en de opbrengsten verschillen, hoe kan dat?
– De vereniging draagt ook 50% bij aan de kosten van de jaarvergadering.
Kan het dan niet uit de hand lopen zodat het saldo naar beneden gaat? Misschien moeten we dan voortaan meer betalen?
– De vergadering is belangrijk om leden te laten komen. Daardoor willen we de kosten graag laag houden, om zoveel mogelijk leden te verwelkomen op de jaarvergadering.

Maarten Botman:
De kosten in 2013 zijn hoger dan in 2012, hoe kan dat?
– Dat ligt aan het aantal deelnemers en de buskosten. Ook het eten buiten de regio is altijd duurder en kan daardoor verschil maken.

René Dol en Ton Schouten hebben de financiële stukken gecontroleerd.
René is niet aanwezig, maar Ton zegt dat alles er keurig uitzag en complimenteert Jan Rinkel.
Na goedkeuring dechargeert het bestuur de penningmeester voor het gevoerde (financiële) beleid.
René Dol blijft nog een jaar in de kascommissie en voor Ton Schouten dient een vervanger te komen. Irene Kraakman biedt zich aan en zal volgend jaar de financiën controleren.

4. Bestuursverkiezing

Bestuurslid Pieter Prins en secretaris Sandra Botman treden af.
Kandidaat voor secretaris is Yvonne Ruiter; iemand met ervaring en zij is zelf ondernemer.
Voor Pieter wordt geen nieuwe kandidaat gezocht.
Er zijn geen tegenstemmers voor de nieuwe secretaris, maar de leden krijgen nog een week de tijd om hun bezwaar in te dienen.
Pieter wordt bedankt voor zijn inzet van de afgelopen jaren. Hij was veel op de achtergrond betrokken bij de leden. De website en het mailverkeer was altijd zijn taak en verdienste en ook met prachtige foto’s heeft hij ons altijd verblijd. Zijn inbreng tijdens vergaderingen was ook belangrijk.
Frits noemt Sandra “de koningin van de notulen”. De verslagen zagen er altijd goed uit.
Ze worden bedankt voor hun inzet en krijgen beide een mooie bos bloemen.

5. OVW Website presentatie

Er komt een presentatie van de nieuwe website van de OVW. Chica Bijwaard zou dit doen, maar is helaas afwezig. Pieter neemt het over.
Alles is te vinden op de website en het is heel overzichtelijk. Alle leden zijn er op terug te vinden, maar de leden moeten de gegevens zelf up-to-date houden. Dit kan door in te loggen en te bewerken. Je kunt de activiteiten in de gaten houden en ook zelf activiteiten of informatie plaatsen.

Ton Schouten:
Is het een bewuste keuzen om de notulen op de site te zetten zodat iedereen ze kan lezen (dus ook mensen van buiten de OVW)?
– Misschien niet heel erg handig, maar voor deze keer was het toch beter. Niet-leden kijken daar waarschijnlijk toch niet naar.

6. Rondvraag

Pedro Weel:
Moet de Promo officieel door de vergadering worden goedgekeurd?
– Het is een activiteit door leden en voor leden van de OVW en genereert een opbrengst voor de vereniging en dus voor de ondernemers. Het bestuur houdt vanuit haar verantwoordelijkheid toezicht op het reilen en zeilen en neemt maatregelen voor eventuele risico’s.

Rinske Mantel:
Er waren toch heel veel bezoekers vorige keer op de Promo?
– Inderdaad veel bezoekers en dus ook veel inkomsten.

7. Sluiting vergadering en introductie informeel programma

Om 11.50 uur sluit de voorzitter de vergadering en neemt Frank Bot het woord. Hij neemt het programma voor de dag nog even door. Het wordt weer een prachtige dag!

SB

Praat mee!

Uw reactie

Je moet inloggen om te kunnen reageren.