Notulen jaarvergadering 2013

Vrijdag 03 mei 2013

Hieronder de notulen van de jaarvergadering van 15 mei 2013. Zijn er vragen of opmerkingen over deze notulen, neem dan contact met ons op.

Ondernemersvereniging Wervershoof

Notulen jaarvergadering 15 mei 2013

1. Woord van welkom en presentatie

Om 12.35 uur opent voorzitter Frits Meester de vergadering.
Een ieder wordt van harte welkom geheten.
De opkomst is dit jaar kleiner dan gehoopt.
De agenda wordt doorgenomen.
Daarna vertelt Frits over de trends in ondernemen en over de OVW, aan de hand van een PowerPoint-presentatie.
Door steeds nieuwe ontwikkelingen, veranderde omstandigheden en het meer doen tegen kleinere marge, moet de ondernemer zich steeds aanpassen.
De OVW is goed bezig: veel leden en bezoekers bij de diverse evenementen. Er worden speciale avonden gehouden en vindt een professionalisering plaats van de taken. Er zijn nog genoeg uitdagingen en de motivatie is groot bij het bestuur.
Een tevreden voorzitter na zijn eerste jaar in functie.

2. Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken, wél afmeldingen van:
– Niek Grooteman Schilders
– Jan Paaij
– Bart en Jacqueline Bakker
– Ton Schouten (wel aanwezig bij financieel gedeelte en kascommissie verslag)
– Edwin Roos
– Mieke de Beer
– Marco en Natasha Schut
– Sander en Mireille van Houten

3. Notulen 2012

Na een leespauze, worden de notulen van de vorige jaarvergadering goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en secretaris.
Sandra Botman (secretaris) wordt bedankt voor het maken van alle notulen.

4. Financiën

Jan Rinkel (penningmeester) geeft een toelichting bij het financieel verslag van de OVW.
Er zijn geen financiële problemen en de Promo heeft voor winst gezorgd. Het was een groot succes door het aantal bezoekers en aanmeldingen van bedrijven. De reservering die stond voor de Promo 2012 wordt nu doorgeschoven naar de Promo 2015.
Naar de jaarvergadering van 2012 gingen meer mensen mee dan begroot.
Er zullen meer ondernemersavonden worden georganiseerd, omdat de financiële middelen hiervoor beschikbaar zijn. De website zal ook worden aangepast. Het resultaat komt hierdoor op een verlies van € 3.000,-.
De contributie blijft gelijk aan vorig jaar.
Er zijn geen vragen van de leden.

Rinske Mantel en Ton Schouten hebben de financiële stukken gecontroleerd.
Zij waren van mening dat alles er goed uitzag en complimenteren Jan.
Na goedkeuring dechargeert het bestuur de penningmeester voor het gevoerde (financiële) beleid.
Ton Schouten blijft nog een jaar in de kascommissie en voor Rinske dient een vervanger te komen. René Dol en Irene Kraakman bieden zich aan.
Het wordt René en Irene komt volgend jaar in aanmerking.

5. Statutenwijziging

De statuten van de OVW zijn verouderd en aan wijziging toe. Hiertoe is een ontwerp gemaakt voor een akte van statutenwijziging. Deze staat al enige tijd op de site en ook de leden zijn hierop attent gemaakt. De statuten zijn aangepast aan de huidige tijd.
De belangrijkste wijziging is dat wij als OVW elektronisch gegevens kunnen uitwisselen met de leden.

Bij deze jaarvergadering is een voldoende aantal leden aanwezig; het voorstel tot statutenwijziging wordt met algemene stemmen aangenomen en de voorzitter, de heer Frits Meester wordt door de leden van de Algemene Leden vergadering en het bestuur van de OVW, volmacht verleend om de akte van statutenwijziging op het kantoor van Mantel&Overtoom notarissen te ondertekenen.

6. Bestuursverkiezing

Bestuurslid Peter Lakeman treedt af en is niet herkiesbaar. Kandidaat voor het bestuur is Rob Koomen. Er zijn geen tegenstemmers, dus wordt Rob het nieuwe bestuurslid.

Peter wordt bedankt voor zijn inzet van de afgelopen jaren. Hij heeft internet mogelijk gemaakt op het bedrijventerrein tegen betaalbare tarieven, was vertegenwoordigd namens het WFO-terrein, had zijn aandeel in het Parkmanagement en zat in het bestuur van de OFM. Ook op de Promo was hij een onmisbare schakel. Peter heeft toegezegd zich daar nog voor in te blijven zetten.

Na het dankwoord van Frits, neemt Peter nog het woord en dankt de medebestuursleden alsook de leden. Hij zet nog 1 ding recht: “hij was niet zo bescheiden, maar hij kwam er gewoon nooit tussen!”

Rob Koomen stelt zich vervolgens voor. Hij vertelt dat hij officieel geen ondernemer is, maar wel samen met zijn collega Bouwbedrijf Desaunois runt. Hij bedankt het bestuur en de aanwezigen voor het vertrouwen. Hij zal zien wat hij voor de OVW kan betekenen als nieuwe vertegenwoordiging namens het WFO-terrein.

7. Rondvraag

Marcel Aker: Vraagt of de notulen voortaan kunnen worden toegestuurd of op de site kunnen worden gezet om zo meer tijd te krijgen om ze door te lezen. Het bestuur vindt dit een goed idee en zal hiervoor vanaf nu zorgen.

8. Sluiting vergadering

Na de vergadering neemt Frank Bot het woord. Hij neemt het programma voor de dag nog even door en doet een oproep aan de aanwezigen om interessante sprekers of thema’s vooral door te geven aan het bestuur. Hier kan de OVW dan speciale avonden voor organiseren.

Om 12.10 uur is de vergadering afgelopen en krijgt Marianne Woolwich het woord bij haar presentatie over Let’s Talk Numbers. Het belooft een mooie dag te worden met o.a. een rondleiding bij Nic Oud te Heerhugowaard!

 

Praat mee!

Uw reactie

Je moet inloggen om te kunnen reageren.